Introduction of Centre Organization Structure Research activities Academic Exchange Education & Cooperation Related Institutions Information Resource Chinese Version
 
 
   

Organization Structure

 
>>Sub-Divisions

>>Academic
  Committee


>>Staff
   

Academic Committee
 

 

 
  Director: Pang Jinju

Vice Diretors:

Tong Jiadong, Chen Zhiqiang, Guan Xinping and Wang Gong

Committee Members:

Wu Zhicheng, Gao Leyong, Peng Huamin, Zhang Yuli,
Wang Lixin, Shi Xueying, Zhang Dongsheng, Dai Binran,
Zou Hong, Song Xinning, Cui Jianguo, Jin Weining, Ding
Yuanhong, Qin Ruilin, Beate Kohler-Koch and Tomas Heberer.

Secretary: Wu Zhicheng


 
   


Copyright (c) 2004 The Centre of European Studies - NanKai University, P.R. China.
All
rights reserved.